Мэдээ мэдээлэл

Европын улс орнуудаас авах цуглуулбар ачаатай холбогдолтой мэдээлэл

Европын улс орнуудаас авах цуглуулбар ачаатай холбогдолтой мэдээлэл

  1. Беларусь болон ОХУ-ын хил гаалийн хяналт шалгалт чангарсан байгаатай холбоотойгоор ачааны бичиг баримт болон бусад дагалдах бичиг баримтаас болсон аливаа сул зогсолт болон гаалийн шалгалтын зардлыг үйлчлүүлэгч бүрэн хариуцна.
  2. ТИР карнет буюу ТИР дэвтэртэй явж буй автомашины ачаа нь дамжин өнгөрөх улс орнуудын хилийг гаалийн үзлэг шалгалтгүй нэвтэрдэг ба хүлээн авагч улсын гүний гаальд үзлэг шалгалтаар ордог. ОХУ-Украины дайны нөхцөл байдлаас үүдэн ТИР дэвтэргүй автомашин ирж байгаа тул тухайн автомашин нь Сэлэнгэ дэх ВИДҮ ХХК-ын гаалийн талбайд импортын гаалийн бүрдүүлэлт хийгдэж гарна.
  3. Сэлэнгэ дэх ВИДҮ гаалийн талбай нь амралтын өдрүүдэд хэвийн ажилладаг тул гаалийн татвар төлөлтийг цаг тухайд нь зохицуулж импортын гаалийн бүрдүүлэлтэд шаардагдах бичиг баримтуудаа урьдчилж оноогдсон мэдүүлэгчид илгээнэ. Гаалийн бүрдүүлэлтийг 48 цагийн дотор хийж дуусгаагүй тохиолдолд сул зогсолтын төлбөр гарахыг анхаарна уу. Мөн автомашин нь гаалийн хяналтаас гараад Улаанбаатарт ирсэн даруйд ачааны олголт хийгдэх тул бэлэн байх хэрэгтэй.
  4. Автомашин нэрлэсэн талбай дээр ирсэн даруй ачааны бичиг баримтаа сайтар шалгаж авч байна уу. Талбай ачаалал ихтэй тул бичиг баримт алга болох гээгдэх эрсдэлүүд гарч болзошгүй.
  5. Хүлээн авагчийн ачаа тусгай нөхцөл шаардсан буюу температурын горимтой бол урьдчилсан гаалийн бүрдүүлэлт хийж автомашин Улаанбаатарт ирсэн даруй ачаагаа авах зохицуулалт хийнэ үү. Талбай тусгай зориулалттай ачаа хадгалах агуулахын хүрэлцээ муу байдаг.
  6. Хүлээн авагч нь ачаагаа биечлэн хүлээлцэж авах ба биечлэн ирээгүй тохиолдолд ачаанд ямар нэгэн эрсдэл гарвал тээвэр зууч хариуцлага үүрэхгүй. Мөн олголт хийж буй талбайгаас гарын үсэг зурж ачаагаа авч гарсан тохиолдолд санал гомдлыг даатгалын журмын дагуу хүлээж авах боломжгүй. Ачаагаа бичиг баримттай нь сайтар тулган, шалгаж авахыг анхаарна уу.
  7. Ачаа бараа эвдрэл гэмтэлтэй ирсэн, тоо ширхэг дутуу бол 72 цагийн дотор албан тоотоор санал гомдлоо илэрхийлэх, ачааг олгож буй манай компаний ажилтанд хэлж тэмдэглүүлэх ба манай зүгээс даатгалын компанид тухай бүрд нь нэхэмжлэх гаргахыг анхаарна уу. Олгогдсон хугацаанаас хэтэрсэн тохиолдолд даатгалын хөөн хэлэлцэх эрх хүчингүй болохыг анхаарна уу.